na-rozhlednu-rosicku-mirily-v-sobotu-davy-lidi-letosni-turisticka-sezona-byla-zahajena-12_denik-630